XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "Przyroda poezją i prozą pisana"

... i szumów leśnych słuchać, i ku gwiazdom oko podnosić, kołującym srebrnie i wysoko.

 K. I. Gałczyński

XV  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKI

 „Przyroda poezją i prozą pisana”

ZAPROSZENIE

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Przyroda poezją i prozą pisana”.

REGULAMIN:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wyłonieni w trakcie eliminacji wewnątrzszkolnych.
 2. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników.
 3. Każdy uczeń prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy o tematyce przyrodniczej.
 4. Utwory mogą dotyczyć ekologii, relacji miedzy człowiekiem a naturą, świata zwierząt, roślin, piękna krajobrazu, zjawisk fizycznych itp.
 5. Recytacja nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 6. Jury będzie brało pod uwagę opanowanie pamięciowe utworu, wyrazistą dykcję, interpretację oraz dobór tekstu.
 7. Przewidziane są dyplomy i nagrody.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży wszystkich typów szkół średnich;
 • warunkiem uczestnictwa jest przysłanie przez opiekuna wypełnionego czytelnie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą uczniów (a w wypadku uczestników niemających ukończonych lat 16 - ich rodziców lub opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku;
 • udział biorą uczniowie wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach wewnątrzszkolnych (maksymalnie trzy osoby z jednej placówki);
 • uczniowie występują w dwóch kategoriach wiekowych ocenianych odrębnie: pierwsza - uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, druga - uczniowie szkół średnich;
 • zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres:

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wierzbowa 7

15-743 Białystok

elektronicznie na jeden z adresów email jolantatrofimiuk@gmail.comlo7@um.bialystok.plub przynieść osobiście do sekretariatu VII LO do dnia 20.03.2023r.
Informacje można uzyskać u pani mgr Jolanty Trofimiuk  tel. 697 077 364.

TERMIN KONKURSU:   30.03.2023 r., godz.10.00

 

HISTORIA KONKURSU

Pomysł stworzenia konkursu recytatorskiego pod hasłem „Przyroda poezją i prozą pisana” powstał w 2005 roku wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych VII LO. Dostrzegli oni potrzebę szukania powiązań między różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Do współpracy zaprosili polonistów i nauczycieli przedmiotów artystycznych. Tak narodziła się idea Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, któremu ma towarzyszyć wystawa prac najbardziej uzdolnionych uczniów klas fotograficznych i plastycznych naszej szkoły. Poprzez recytacje, obrazy i zdjęcia chcemy pokazać piękno natury oraz uwrażliwić na podstawowe zagrożenia środowiska naturalnego w naszym regionie.

Wszystkie dotychczasowe edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych recytatorów Przesłuchaniom towarzyszyła ciepła atmosfera stworzona przez członków jury.

               Główną nagrodą od VI edycji jest statuetka „Złote maski” - przyznawana za22.jpg I miejsce. Młodzież otrzymuje również nagrody książkowe i oprawione prace wykonane przez uzdolnionych artystycznie uczniów klas plastycznych i  fotograficznych VII LO.

               Imprezami towarzyszącymi są koncerty, spektakle przygotowane przez klasy teatralne oraz wystawy prac plastycznych i fotograficznych o tematyce ekologicznej.

 

CELE KONKURSU:

 • budzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych;
 • kształtowanie świadomości związanej z ochroną środowiska naturalnego;
 • rozwijanie uzdolnień recytatorskich;
 • dostrzeganie powiązań między różnymi dziedzinami nauki i sztuki;
 • rozwijanie świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

 • Wystawa prac fotograficznych i plastycznych uczniów VII LO.
 • W przerwie przed ogłoszeniem wyników - koncert lub spektakl w wykonaniu uczniów klas teatralnych VII LO.

 

PATRONAT HONOROWY

                                                        pp.jpg

ORGANIZATORZY:

Zespół przyrodniczy VII LO: mgr Jolanta Trofimiuk, Magdalena Frąckiewicz-Łuczaj, przy współpracy nauczycieli fotografii (mgr Mirosława Gołowni), warsztatów teatralnych (mgr Anny Kołosow-Ostapczuk), interpretacji piosenki (mgr Michała Kamińskiego), plastyki (mgr Renaty Kaczyńskiej-Łuby) i języka polskiego (mgr Joanny Gawkowskiej ) oraz mgr Anny Morawskiej

Folder konkursowy

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok

tel. 85 664 93 31
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony